Jdi na obsah Jdi na menu
 


PŘESTUPNÍ ŘÁD
Článek 450. Přestup
Každý závodník, který je řádně registrován, může změnit registraci, tj. přestoupit z jednoho oddílu (klubu) do druhého:
 • a) při souhlasu oddílu (klubu), ze kterého závodník odchází (dále „mateřský oddíl“) při dodržení podmínek tohoto řádu nebo v letním přestupním termínu, a také
 • b) při zaslání „Aviza přestupu“ v určeném termínu a dodržení dalších podmínek stanovených tímto řádem. Zasílání přestupů, avíza i další korespondence podle tohoto řádu předpokládá prokazatelné zaslání, tj. doporučeně poštou (dále uváděno pouze zaslání, oznámení apod).
Článek 451. Přestupní termíny

451.01
Závodník může hlásit přestup jen v přestupních termínech, kterými jsou:
 • „letní termín“
  15.5. až 30.6. pro registrované závodníky, kteří hlásí přestup s využitím „Aviza“ bez souhlasu mateřského oddílu
  15.5. až 15.7. pro všechny ostatní registrované závodníky
 • „zimní termín“
  15.12. až 31.12. pro všechny registrované závodníky. V zimním přestupním termínu mohou hlásit přestup všichni řádně registrovaní závodníci. Na soupisky družstev nového oddílu však mohou být doplněni jen za splnění podmínek čl. 330.19 soutěžního řádu.
 • „podzimní termín“
  1.9. až 6.10. pro studenty do 25 let (viz čl. 460)

451.02
Přestup, který byl hlášen v jiném termínu, než je uvedeno v čl. 451.01, je neplatný a nebude projednáván. Pro posouzení termínu podání je rozhodující datum poštovního razítka. Výjimkou je přestup mimo přestupní termín v případě převedení místa v soutěžní třídě (čl. 313.02 a 455.03 soutěžního řádu).
451.03
Závodník, který ohlásí přestup na začátku letního přestupního termínu a přestup je mu schválen může dohrát soutěž ve svém původním oddíle (klubu) i po schválení přestupu. Nesmí být pro toto závodní období doplněn na soupisku družstva nového oddílu (klubu).
451.04
Změna oddílu (klubu) platí okamžikem vyhlášení výsledku přestupního řízení. Tuto změnu je orgán, který o přestupu rozhodoval, povinen vydat do 2 pracovních dnů po rozhodnutí.
Článek 452. Ohlášení přestupu

452.01
Přestup hlásí závodník na tiskopise „OHLÁŠENÍ PŘESTUPU“ s vyznačením „ŘÁDNÝ PŘESTUP“. Neznamená to však, že musí vše vykonat osobně. Agendu spojenou s ohlášením přestupu zpravidla obstarává oddíl, do něhož závodník hlásí přestup. Rozhodující je projev vůle závodníka vyjádřený podpisem na „Ohlášení přestupu“.
452.02
Záměr přestoupit projedná závodník ve svém mateřském oddíle a případný souhlas si nechá potvrdit na tiskopise „Ohlášení přestupu“. Možnost potvrzení je při podávání přestupu nebo pro přestup v letním přestupním termínu i v předstihu v termínu pro „Avizo přestupu“. Nepotvrdí-li mateřský oddíl souhlas s přestupem, může závodník pro přestup v letním přestupním termínu zaslat „Avizo přestupu“:
 • a) mateřskému oddílu a
 • b) ČAST (na adresu sekretariátu)
a přestoupit bez souhlasu, avšak za splnění dalších podmínek daných tímto řádem.
Poznámka: Za adresu mateřského oddílu platí (ve všech bodech tohoto řádu) adresa organizačního pracovníka nebo předsedy oddílu (klubu).
452.03
Přestup hlásí závodník na tiskopise „Ohlášení přestupu“, který zašle:
 • a) příslušnému svazu, který přestup schvaluje (viz čl. 455.01) a
 • b) na adresu oddílu, z něhož odchází, a to jen tehdy, jestliže mateřský oddíl nepotvrdil svůj souhlas s přestupem na tiskopisu „Ohlášení přestupu“.

452.04
Závodník vyplní tiskopis „Ohlášení přestupu“ ve všech předepsaných rubrikách čitelně (bez oprav a škrtání) a vlastnoručně jej podepíše. U závodníků mladších než 18 let (v době ohlášení přestupu) potvrdí na dolním okraji tiskopisu souhlas s přestupem zákonný zástupce závodníka.
Na příslušném místě si dá závodník potvrdit od oddílu do něhož hlásí přestup souhlas s přestupem (razítko oddílu, podpis funkcionáře oddílu).
452.05
K „Ohlášení přestupu“ musí být přiloženo:
 • a) poslední díl složenky (fotokopie), kterou byl uhrazen přestupní poplatek (čl. 463.01) - vždy,
 • b) podací lístek od doporučeného dopisu, jako doklad o zaslání „Ohlášení přestupu“ mateřskému oddílu - pouze v případě, že na tiskopise není potvrzen souhlas k přestupu,
 • c) přihláška k registraci v novém oddíle + fotografie + registrační průkaz - v případě, že je na „Ohlášení přestupu“ potvrzen souhlas mateřského oddílu nebo není nutný souhlas mateřského oddílu podle tohoto řádu a jsou splněny všechny další podmínky pro schválení přestupu.
Registrační průkaz je dokladem závodníka, má-li jej z jakýchkoli důvodů v době hlášení přestupu v držení mateřský oddíl, musí jej závodníkovi na jeho žádost ihned vydat. Výjimečně, v případě ztráty, může závodník zaslat místo registračního průkazu čestné prohlášení o jeho ztrátě.
452.06
Závodník může hlásit přestup i v době, kdy má zastavenou činnost (disciplinární trest).
452.07
Jestliže závodník v jednom přestupním termínu ohlásí přestup do dvou nebo více oddílů stolního tenisu, jsou všechny jím ohlášené přestupy v tomto termínu neplatné a závodník bude disciplinárně potrestán (vyjma případu přestupu podle čl. 457.06).
452.08
Ohlášený přestup nemůže závodník odvolat.
Článek 453. Avizování přestupu

453.01
Závodník, který hodlá přestoupit v letním přestupním termínu, může:
 • a) vyžádat si od svého mateřského oddílu potvrzení souhlasu s přestupem (na „Ohlášení přestupu“) v předstihu - před termínem „avizování“ nebo
 • b) zaslat mateřskému oddílu a ČAST „Avizo přestupu“.

453.02
Termín pro avizování přestupu je 1. až 31.3. každého roku. V jiném než letním přestupním termínu není možno pomocí „Aviza“ přestupovat. K avizování přestupu se použije tiskopis „OHLÁŠENÍ PŘESTUPU“, na kterém závodník vyznačí „AVIZOVÁNÍ PŘESTUPU“ a uvede své příjmení, jméno, rodné číslo, mateřský oddíl, datum odeslání a podpis (u závodníků mladších než 18 let i podpis zákonného zástupce). K „Avizování přestupu“ přiloží závodník poslední díl složenky (fotokopii), kterou byl uhrazen poplatek podle čl. 463.07.
453.03
ČAST vydá každoročně do 10.4. seznam všech avizovaných přestupů a zašle jej všem družstvům startujícím v celostátně řízených soutěžích a všem krajským svazům. Krajské svazy podle něj zpracují výpis avizovaných přestupů závodníků svého kraje a rozešlou jej do 20.4. družstvům startujícím v krajských soutěžích a regionálním svazům ve svém kraji. Regionální svazy zpracují seznam avizovaných přestupů závodníků ze svého regionu a do 30.4. jej rozešlou družstvům startujícím v regionálních soutěžích (není třeba zasílat oddílu /klubu/, který jej obdrží od krajského svazu).
453.04
Avizovaný přestup bude příslušným svazem schválen i bez souhlasu mateřského oddílu při dodržení podmínek čl. 454.
453.05
Avizováním přestupu nevzniká závodníkovi povinnost přestup ohlásit. Při avizování se neuvádí oddíl, do kterého je přestup zamýšlen. Avizování přestupu platí pouze pro nejbližší letní přestupní termín po zaslání „Aviza přestupu“.
Článek 454. Vyjádření k přestupu, nároky mateřského oddílu

454.01
Jestliže mateřský oddíl souhlasí s přestupem a nehodlá uplatňovat žádné pohledávky, potvrdí svůj souhlas (razítkem oddílu a podpisem odpovědného pracovníka) na „Ohlášení přestupu“ s uvedením doložky „bez nároků na finanční vypořádání“. Tím se vzdává pozdější možnosti uplatňovat jakékoliv pohledávky v souvislosti s tímto přestupem. Takový přestup příslušný svaz bez dalšího řízení urychleně schválí (pokud budou splněny další náležitosti). Své vyjádření může mateřský oddíl potvrdit při podávání přestupu i v předstihu, v době avizování přestupu.
454.02
Pokud se mateřský oddíl výslovně nevzdá nároku na finanční vypořádání (čl. 454.01), může při potvrzování přestupu uplatnit své požadavky na tiskopise „Ohlášení přestupu“, při nedostatku místa v příloze. Od závodníka může mateřský oddíl požadovat:
 • a) úhradu odstupného podle čl. 462,
 • b) úhradu dlužných příspěvků, nejvýše však za posledních 12 měsíců,
 • c) navrácení zapůjčené výstroje či finanční náhradu za její poškození nebo nevrácení,
 • d) vyrovnání jiných pohledávek, na které má právní nárok.
Požadavky může vyrovnat závodník nebo nový oddíl. Schvalující svaz jedná výhradně se závodníkem nebo
jeho zákonným zástupcem.
454.03
Závodník může zaslat tiskopis „Ohlášení přestupu“ mateřskému oddílu a příslušnému svazu i bez vyjádření mateřského oddílu. Mateřský oddíl může do 14ti dnů od ohlášení přestupu žádat na závodníkovi vyrovnání požadavků podle čl. 454.02.
454.04
Jestliže se mateřský oddíl k přestupu písemně nevyjádřil, schvalující svaz:
 • a) v případě avizovaného přestupu v letním přestupním termínu přestup schválí,
 • b) u přestupů bez aviza přestup neschválí.

454.05
Závodník je povinen se s mateřským oddílem vyrovnat nejpozději:
 • do 14 dnů po podání přestupu s vyjádřením podle čl. 454.02,
 • do 7 dnů po odeslání požadavku mateřským oddílem podle čl. 454.03.

454.06
Má-li závodník proti vyúčtování námitky, uplatní je u mateřského oddílu v době stanovené čl. 454.05 pro vyrovnání. Námitky oznámí také příslušnému svazu, který přestup projednává. V případě zamítnutí námitek mateřským oddílem rozhodne s konečnou platností schvalující svaz.
454.07
Nedošlo-li k vyrovnání pohledávek, oznámí mateřský oddíl po uplynutí stanoveného termínu na vyrovnání, ale nejpozději do 28 dnů po podání přestupu, příslušnému svazu i závodníkovi, že jeho pohledávky nebyly vyrovnány. Příslušný svaz pak přestup zamítne. V případě nejasností provede svaz vlastní šetření a na potřebnou dobu může rozhodnutí o přestupu pozastavit. Po dobu pozastavení přestupu nemůže závodník startovat za žádný oddíl.
Článek 455. Rozhodnutí o přestupu

455.01
O přestupech, řádně hlášených podle tohoto řádu, rozhoduje:
 • a) Příslušná komise řídícího svazu soutěže, jíž se zúčastnilo družstvo, v jehož základu byl závodník před přestupem uveden na soupisce.
 • b) V případě, že závodník nebyl uveden na žádné soupisce v základu družstva, rozhodne o jeho přestupu komise svazu, který řídil soutěž v níž startovalo nejnižší družstvo na jehož soupisce byl závodník uveden.
 • c) V případě, že závodník nebyl uveden na soupisce žádného družstva, rozhodne o jeho přestupu komise svazu, který řídil nejnižší soutěž v níž startovalo družstvo jeho mateřského oddílu,
 • d) Přestup závodníka, který přestupuje po návratu ze zahraničního působení schvaluje vždy ČAST.
 • e) U závodníků příslušejících do věkových kategorií mládeže (mladší žactvo, starší žactvo, dorost) rozhodne o přestupu závodníka komise svazu, který řídí soutěž družstva, na jehož soupisce je závodník uveden – viz body a) a b) tohoto článku. Není-li závodník uveden na žádné soupisce družstva dospělých, rozhodne o jeho přestupu komise regionálního svazu.
Navíc se přihlíží k územní příslušnosti mateřského a nového oddílu, podle níž, při dodržení výše uvedené zásady, rozhoduje:
 • a) o přestupech v rámci regionu - pověřená komise regionálního svazu,
 • b) o přestupech mezi regiony v rámci kraje - pověřená komise krajského svazu,
 • c) o přestupech mezi kraji - pověřená komise ČAST.
Jestliže o přestupu rozhodne svaz, který k tomu nebyl oprávněn (např. krajský svaz schválí přestup závodníka, který byl na soupisce v základu družstva III. ligy nebo který ohlásil přestup z jednoho kraje do jiného), je takové rozhodnutí neplatné.
Poznámka: Pověřenou komisí v rámci svazu může být komise registrační, sportovně technická nebo jiná podle rozdělení pravomocí v rámci svazu.
455.02
Jsou-li náležitosti přestupu bez závad a kompletní, schvalující orgán přestup schválí:
 • do 10ti pracovních dnů po skončení přestupního termínu, nebo
 • do 3 pracovních dnů při úhradě expresního poplatku.
Při rozhodování o přestupu kontroluje schvalující orgán předepsanou formu podání a dodržení veškerých předpisů tohoto řádu. Jestliže některý z předepsaných dokladů či potvrzení chybí (vyjma souhlasu mateřského oddílu nebo aviza přestupu), schvalující orgán přestup pozastaví a chybějící doklad zaurguje. Určí též termín na odstranění nedostatků a stanoví úhradu manipulačního poplatku. Po odstranění nedostatků a uhrazení manipulačního poplatku schvalující orgán přestup schválí do 10ti pracovních dnů (od termínu určeného na odstranění nedostatků). Při neodstranění nedostatků nebo nedodržení určených termínů či neuhrazení manipulačního poplatku bude přestup zamítnut.
455.03
Při převodu místa v soutěžní třídě (čl. 313.02 soutěžního řádu) mohou závodníci, kteří byli členy základu družstva, hlásit přestup do 3 měsíců od převodu třídy do kteréhokoli oddílu bez souhlasu mateřského oddílu a bez náhrady podle čl. 462.
455.04
Po schválení přestupu vyznačí schvalující orgán na zadní stranu „Přihlášky k registraci“ v novém oddílu údaj - „Schválen přestup z oddílu .......................“, datum, razítko a podpis schvalujícího orgánu. Přihlášky k registraci a fotografie všech závodníků se schválenými přestupy odešle schvalující orgán na Se-ČAST k vystavení registračních průkazů.
455.05
Termín pro vystavení registračních průkazů závodníků, kterým byl schválen přestup, je shodný s termínem pro vystavení nové registrace. Pokud příslušný svaz schválí expresní přestup, zašle jej obratem s upozorněním na Se-ČAST. Nečeká na společné zaslání všech vyřízených přestupů v rámci své působnosti.
455.06
Staré registrační průkazy po vyřízení přestupů schvalující svaz po 30ti dnech znehodnotí.
Článek 456. Přestupy smluvních hráčů

456.01
Přestupy smluvních hráčů (tzn. hráčů s profesionální či obdobnou smlouvou) se podávají podle tohoto přestupního řádu. Závazky převzaté hráčem ve smlouvě nemohou rušit povinnosti podle registračního a přestupního řádu.
456.02
Za smluvního hráče ve smyslu tohoto řádu je považován pouze ten hráč, u něhož došlo k ohlášení uzavření smlouvy sekretariátu ČAST způsobem uvedeným v čl. 456.03 tohoto řádu. Pro účely tohoto článku soutěžního řádu je podstatná pouze oznámená doba trvání smlouvy; k veškerým ostatním smluvním ujednáním mezi hráčem a oddílem (klubem) proto sekretariát ČAST nepřihlíží.
456.03
Uzavření profesionální smlouvy ohlásí oddíl (klub) a hráč ČAST společným oznámením, které musí obsahovat
 • identifikaci hráče - jméno, příjmení, datum narození,
 • identifikaci oddílu (klubu) - přesný název oddílu (klubu), jméno a příjmení osoby oprávněné oddíl (klub) zastupovat,
 • datum uzavření smlouvy,
 • dobu trvání smlouvy (datum ukončení),
 • datum vypracování společného oznámení,
 • podpis hráče,
 • razítko oddílu (klubu) a podpis osoby oprávněné oddíl (klub) zastupovat.
Společné oznámení vypracují smluvní strany ve třech vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení si ponechá hráč, druhé oddíl (klub) a třetí zašlou sekretariátu ČAST. Pokud některá ze smluvních stran odmítne oznámení o uzavření smlouvy podpisem (resp. razítkem) potvrdit, je druhá strana oprávněna zaslat oznámení, v němž chybějící náležitosti budou nahrazeny přiloženou úředně ověřenou kopií uzavřené smlouvy.
Poznámka: Vzor tiskopisu pro společné oznámení je uveden na webových stránkách ČAST.
456.04
Případné dohodnuté změny doby trvání smlouvy (prodloužení či zkrácení doby trvání smlouvy, uplatnění sjednaného opčního práva apod.) ohlásí oddíl (klub) a hráč ČAST obdobným oznámením, jak je uvedeno v čl. 456.03.
456.05
V případě, že sekretariát ČAST obdrží oznámení podle čl. 456.03 nebo 456.04 pouze s podpisem jedné strany bez současného připojení úředně ověřené kopie příslušné smlouvy, nebude k takovémuto oznámení přihlížet.
456.06
Z důvodu možnosti kontroly, vypracuje sekretariát ČAST jmenný seznam smluvních hráčů a uveřejní jej na webových stránkách ČAST a v oběžníku STK ČAST. Na webových stránkách bude seznam aktualizován průběžně, v oběžníku nejméně jednou za 6 měsíců.
456.07
Smluvní hráč po zániku profesionální smlouvy může přestoupit do jiného oddílu (klubu) nebo do zahraničí bez souhlasu mateřského oddílu (klubu) a bez nároku na odstupné. Přestup do jiného oddílu (klubu) v rámci ČAST ohlásí hráč v souladu s čl. 452.01, 452.03 až 452.08 tohoto řádu s tím, že k ohlášení přestupu nepotřebuje souhlas mateřského oddílu (klubu). Tiskopis „Ohlášení přestupu - řádný přestup“ a další náležitosti zašle ČAST, která schvaluje všechny přestupy smluvních hráčů.
456.08
V době trvání smlouvy může hráč přestoupit v řádném přestupním termínu do jiného oddílu (klubu) pouze se souhlasem oddílu (klubu) v němž má uzavřenou smlouvu. Tiskopis „Ohlášení přestupu - řádný přestup“ potvrzený oddílem (klubem) a další náležitosti zašle ČAST, která schvaluje všechny přestupy smluvních hráčů.
456.09
Skončí-li hráči smlouva mimo letní přestupní termín, může ohlásit přestup do jiného oddílu (klubu) v rámci ČAST za podmínek uvedených v čl. 456.07 v nejbližším letním přestupním termínu.
456.10
Neohlásí-li hráč po skončení smlouvy přestup podle čl. 456.07 nebo neuzavře-li ve stávajícím oddíle (klubu) novou smlouvu, pokračuje v oddíle (klubu) v činnosti na nesmluvní bázi. Při ohlášení přestupu se pak na něho vztahují všechna ustanovení tohoto přestupního řádu (s výjimkou čl. 456).
456.11
Případné spory mezi oddílem (klubem) a hráčem ve věci termínu ukončení profesionální smlouvy rozhoduje arbitrážní komise ČAST. Proti jejímu rozhodnutí není v rámci ČAST odvolání.
456.12
Případné spory mezi oddílem (klubem) a hráčem ve věci plnění profesionální smlouvy se řeší občanskoprávní cestou.
Článek 457. Přestup s návratem

457.01
Přestup s návratem do mateřského oddílu je možno hlásit po dohodě obou oddílů. Dohoda musí být potvrzena oběma oddíly i podpisem závodníka na tiskopise „OHLÁŠENÍ PŘESTUPU“ s vyznačením „PŘESTUP S NÁVRATEM“ bez dalších podmínek.
457.02
Uplatnění návratu mateřským oddílem je možné do dvou let. Dohoda je závazná pro oba oddíly i pro závodníka, který od ní nemůže později odstoupit např. tím, že by odmítl podepsat „Ohlášení přestupu“ k návratu.
Termín návratu do mateřského oddílu není nutno stanovit předem, má-li však k němu dojít v zimním přestupním termínu je nutný souhlas obou oddílů.
457.03
Při přestupu v zimním přestupním termínu je možno závodníka doplnit pouze na soupisky družstev pouze podle čl. 330.19.
457.04
Pokud mateřský oddíl neuplatní do dvou let požadavek na návrat závodníka, dohoda zaniká. Závodník zůstává registrován v novém oddíle.
457.05
V době svého startu za nový oddíl (s podmínkou návratu) může závodník přestoupit do třetího oddílu podle podmínek tohoto řádu pouze se souhlasem mateřského i nového oddílu.
457.06
Po návratu do mateřského oddílu může závodník ve stejném přestupním termínu hlásit další přestup pouze se souhlasem mateřského oddílu.
Článek 458. Start za zahraniční kluby

458.01
Přestup závodníka - občana ČR do zahraničního klubu se řídí „Směrnicí upravující působení hráčů stolního tenisu v zahraničí“ a ustanovením čl. 408.01 tohoto řádu.
458.02
Při startu závodníka za zahraniční klub podle čl. 408.01 není možný jeho současný start v mistrovské soutěži družstev v ČR. Mateřský oddíl v ČR odpovídá za to, že členové jeho družstev uvedení na soupiskách družstev v soutěžích ČAST nejsou členy zahraničních klubů. V případě porušení tohoto předpisu nese sportovně technické důsledky.
458.03
Závodník po návratu z působení v zahraničním klubu podle čl. 458.01 a obnovení registrace v mateřském oddíle může:
 • a) startovat ze svůj mateřský oddíl, nebo
 • b) hlásit přestup v nejbližším letním nebo zimním přestupním termínu bez souhlasu mateřského oddílu.
Start za mateřský oddíl i hlášení přestupu je možné při dodržení dalších předpisů tohoto řádu a „Směrnice upravující působení hráčů stolního tenisu v zahraničí“.
458.04
Pokud dojde během závodníkova působení v zahraničním klubu ke zrušení nebo převedení jeho mateřského oddílu (klubu), může se přihlásit k členství v kterémkoli oddíle (klubu) v ČR a působit zde s „pozastavenou registrací“.
458.05
Jestliže závodník působil v zahraničním klubu bez souhlasu ČAST, nemůže po návratu, až do vyřízení náležitostí s ČAST a mateřským oddílem s dodržením dalších předpisů tohoto řádu, ani startovat za mateřský klub ani hlásit přestup.
Článek 459. Přestupy cizích státních příslušníků

459.01
Podmínkou startu cizího státního příslušníka v mistrovských soutěžích družstev je jeho registrace podle čl. 401.04 nebo schválení přestupu v letním nebo zimním přestupním termínu.
459.02
Při přestupu cizího státního příslušníka do oddílu v ČR se tiskopis „OHLÁŠENÍ PŘESTUPU - ŘÁDNÝ PŘESTUP“, poslední díl složenky (fotokopie), kterou byl uhrazen přestupní poplatek, přihláška k registraci a fotografie zasílá ČAST, která schvaluje všechny přestupy cizích státních příslušníků do ČR.
459.03
K přestupu do oddílu v ČR není třeba souhlas zahraničního klubu ani asociace. Přestupující cizí státní příslušník a nový oddíl jsou odpovědni za vyřízení případných požadavků jeho mateřského klubu nebo asociace.
459.04
Nový oddíl je plně odpovědný za to, že hráč není, vedle oddílu v ČR, členem jiného klubu. Při nedodržení této podmínky nese oddíl sportovně technické důsledky.
459.05
Ustanovení článku 459 platí pouze pro přestup cizího státního příslušníka ze zahraničního klubu do ČR. Při jeho přestupu mezi oddíly v ČR platí v plném rozsahu ustanovení tohoto řádu.
459.06
Při ukončení působení cizího státního příslušníka v oddíle v ČR, oznámí oddíl Se-ČAST tuto skutečnost. Současně vrátí jeho registrační průkaz.
Článek 460. Přestupy v podzimním přestupním termínu

460.01
Podzimní přestupní termín (1.9. - 6.10.) je určen pro závodníky do 25 let (v den přestupu), kteří začínají nebo končí řádné denní studium na
 • vysoké škole,
 • střední škole,
 • odborném učilišti.
Zahájení (ukončení) studia doloží závodník potvrzením, které zašle schvalujícímu svazu s ohlášením přestupu.
460.02
Podmínkou schválení přestupu v podzimním přestupním termínu je nástup na školu (ukončení studia) v jiném místě než je sídlo jeho mateřského oddílu. Další podmínky přestupu jsou shodné s přestupem hlášeným v letním přestupním termínu.
460.03
Závodník, který splňuje podmínky čl. 460.01 a 460.02, může být doplněn po schválení přestupu na soupisky nového oddílu bez ohledu na to, že rozehrál před přestupem soutěž v mateřském oddíle.
Článek 461. Střídavý start

461.01
Oddíl (klub) může mít v každém svém družstvu dospělých povolen střídavý start jednoho závodníka z družstva jiného oddílu (klubu) startujícího v soutěžích ČAST za níže uvedených podmínek. Toto omezení se nevztahuje na družstva startující v extralize mužů, kde počet závodníků na střídavý start určuje rozpis soutěže.
461.02
Střídavý start může být závodníkovi schválen pouze do družstva dospělých ve vyšší soutěžní třídě. Střídavý start v nižší nebo stejné třídě není možný ani v případě jiné územní skupiny stejné třídy. Pro určení výše třídy závodníka v mateřském oddíle je rozhodující zařazení na soupisce, kde je uveden v základu družstva.
V závodní sezoně může mít závodník schválený pouze jeden střídavý start.
Poznámka:
 1. Pokud má závodník schválen střídavý start nemůže jej mateřský oddíl uvést na soupisce (ani mimo základ) svého družstva startujícího ve stejné soutěžní třídě jako závodník startuje na střídavý start.
 2. Pro posouzení úrovně soutěžní třídy ve vztahu kraje – Praha platí, že divize jsou si rovny a třetí nejvyšší soutěžní třída v Praze je na úrovni nejvyšší třídy v regionu.
 3. Není-li závodník uveden na soupisce žádného družstva v základu, může mít povolen střídavý start do družstva hrajícího vyšší soutěž než hraje nejnižší družstvo mateřského oddílu (klubu) na jehož soupisce (mimo základ) je uveden.

461.03
Závodník, který bude mít povolen střídavý start, nesmí být starší než určuje věková kategorie „juniorů do 21 let“ (viz poznámka k čl. 501.02 tohoto řádu) a musí být občanem ČR.
461.04
Na soupisce družstva druhého oddílu bude uveden na posledním místě - pod čarou, s údajem ve sloupci „Poznámka“
„Střídavý start z ..............“.
461.05
Závodník se při startu za druhý oddíl prokazuje registračním průkazem mateřského oddílu. O jeho uvolnění k utkání rozhoduje mateřský oddíl.
461.06
Za druhý oddíl může závodník na střídavý start sehrát nejvýše polovinu soutěžních utkání v první i ve druhé části soutěže. Pokud bude mít soutěž, ve které závodník na střídavý start hostuje, i další část nebo se družstvo zúčastní finále, může i v této soutěži odehrát nejvýše 50% utkání. Na střídavý start není možno hrát v kvalifikaci.
461.07
Střídavý start schvaluje svaz řídící soutěž, v níž má hráč na střídavý start startovat:
 • regionální soutěže - regionální svaz stolního tenisu,
 • krajské soutěže - krajský svaz stolního tenisu,
 • ligové soutěže - ČAST .
Regionální svaz nahlásí do 10ti dnů po skončení přestupního termínu svému krajskému svazu všechny schválené střídavé starty ve svých soutěžích. Informuje účastníky regionálních soutěží zveřejněním seznamu střídavých startů.
Krajský svaz nahlásí do 15ti dnů po skončení přestupního termínu VV ČAST všechny schválené střídavé starty ve svých soutěžích a schválené střídavé starty v regionálních soutěžích svého kraje. Informuje i účastníky krajských soutěží.
ČAST projedná do 10ti dnů po skončení přestupního termínu žádosti o střídavý start v ligových soutěžích. Překontroluje oprávněnost všech schválených střídavých startů a zruší povolení startů schválených v rozporu s ustanoveními tohoto řádu. Zveřejní seznam všech střídavých startů schválených v příslušném přestupním termínu.
Poznámka: Schvalování střídavých startů vyřizuje ve svazech komise, která řídí soutěže (obvykle STK). VV svazu je odvolacím orgánem v případě odvolání.
461.08
Počet sehraných utkání při střídavém startu za druhý oddíl sleduje tento oddíl. V případě překročení limitů uvedených v čl. 461.06 budou navíc odehrané zápasy kontumovány ve prospěch soupeře.
461.09
O střídavý start žádá závodník následujícím způsobem:
 • o střídavý start může požádat v letním, podzimním a zimním přestupním termínu, povolení platí vždy do konce příslušného závodního období,
 • vyplní tiskopis „ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ STŘÍDAVÉHO STARTU“,
 • na tiskopise musí být potvrzen souhlas mateřského i druhého oddílu (klubu),
 • poplatek za ohlášení střídavého startu je shodný jako u přestupu, k ohlášení musí být přiložen doklad o jeho úhradě,
 • na tiskopise musí být uvedeno:
  - nejvyšší soutěžní třída v níž může závodník startovat za mateřský oddíl a rovněž nejvyšší družstvo, kde bude na soupisce,
  - družstvo a soutěžní třída v níž hodlá startovat na střídavý start.
Po skončení závodního období povolení střídavého startu automaticky zaniká (bez ohlašování).
Poznámka: V případě, že mateřský oddíl při sestavování soupisek uvede závodníka, kterému byl schválen střídavý start, na soupisce vyššího družstva než bylo uvedeno na ohlášení střídavého startu, řídící svaz závodníka vyškrtne z této soupisky mateřského oddílu.
461.10
Při přestupu závodníka povolení střídavého startu automaticky zaniká.
461.11
Zařazením na soupisku družstva druhého oddílu se pro závodníka nemění povolený počet zařazení na soupisky mateřského oddílu.
461.12
V podzimním a zimním přestupním termínu může závodník žádat o povolení střídavého startu pouze v družstvu startujícím ve vyšší soutěži než je soutěž, kterou žadatel v tomto soutěžním období rozehrál. V případě schválení jeho střídavého startu je mateřský oddíl (klub) povinen upravit příslušné soupisky svých družstev.
Článek 462. Odstupné při přestupech

462.01
Při přestupech závodníků (mimo smluvních) může mateřský oddíl vyžadovat odstupné. Výše odstupného (v Kč) se řídí umístěním závodníka na posledním žebříčku:
žebříček ČR
muži
ženy
dorostenci
dorostenky
st. žáci
st. žákyně
ml. žáci
ml. žákyně
1. - 5.
150 000
120 000
66 000
54 000
45 000
36 000
30 000
24 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. - 10.
120 000
96 000
45 000
36 000
30 000
24 000
21 000
16 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. - 20.
90 000
72 000
30 000
24 000
21 000
16 500
15 000
12 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. - 30.
66 000
54 000
21 000
16 500
15 000
12 000
9 000
7 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31. - 40.
55 000
45 000
18 000
14 500
12 000
10 000
7 500
6 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41. - 50.
45 000
36 000
15 000
12 000
9 000
7 500
6 000
4 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
51. - 70.
37 500
30 000
12 000
10 000
7 500
6 000
4 500
3 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
71. - 100.
30 000
24 000
9 000
7 500
6 000
4 500
3 000
2 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznámka: U přestupů podaných v letním přestupním termínu před schválením žebříčků za celé závodní období se výše odstupného řídí podle posledního platného nasazovacího žebříčku – viz čl. 133.01.
462.02
Krajské svazy stanoví odstupné pro přestupy ve svém kraji. Odstupné může činit nejvýše 30% z tabulky v čl. 462.01. Krajskou tabulku zveřejní krajský svaz pro oddíly (kluby) a regionální svazy svého kraje.
462.03
Regionální svazy stanoví odstupné pro přestupy ve svém regionu. Odstupné může činit nejvýše 15% z tabulky v čl. 462.01. Regionální tabulku zveřejní regionální svaz pro oddíly (kluby) svého regionu.
462.04
Krajské a regionální svazy stanoví výši odstupného do 31.1. každého roku a ta pak platí po celý kalendářní rok. Každoročně může být výše odstupného upravována. Pokud některý svaz neurčí pro přestupy jím schvalované výši odstupného, platí maximální částky uvedené v čl. 463.02 a 463.03, tj. 30, resp. 15% z částek uvedených v čl. 462.01.
462.05
Dohodou oddílů může být pro každý přestup stanovena jiná výše odstupného.
462.06
Je-li závodník zařazen na více žebříčcích (různé věkové kategorie nebo různé stupně žebříčků - ČR, krajský, regionální), platí pro stanovení výše ta částka, která je pro mateřský oddíl nejvýhodnější.
462.07
Za závodníky, kteří jsou za 100. místem na žebříčku nebo nejsou zařazeni na žádném žebříčku odstupné nenáleží, pokud se oddíly nedohodnou jinak.
462.08
Odstupné se vyrovnává mezi oddíly, příp. mezi mateřským oddílem a hráčem. Jestliže je vyrovnání provedeno (nebo se nepožaduje) před odesláním přestupu schvalujícímu svazu a mateřský oddíl nemá vůči závodníkovi jiné pohledávky (viz čl. 454.02), uvede mateřský oddíl na tiskopise „Ohlášení přestupu“ doložku „bez nároků na finanční vypořádání“. Nejsou-li v době ohlášení přestupu závodníkem nebo novým oddílem vyrovnány všechny pohledávky, postupuje se podle čl. 454.02 až 454.06.
462.09
Při „přestupu s návratem“ se odstupné stanoví dohodou mezi oddíly.
462.10
Pro stanovení odstupného se závodníci, kteří jsou na žebříčku zařazeni jako „neklasifikovaní“, posuzují jako by byli klasifikovaní (tj. závodník 20N jako 20., 21.-30N jako 21. - 30.).
Článek 463. Přestupní poplatky

463.01
Za každý ohlášený přestup je nutno poukázat svazu, který o přestupu rozhoduje přestupní poplatek, který činí za:
 • a) normální přestup - dospělí 400 Kč, mládež 300 Kč,
 • b) expresní přestup (do 3 pracovních dnů) - dospělí 700 Kč, mládež 500 Kč.
Poznámka: Z každého přestupního poplatku odvede svaz, který o přestupu rozhodoval, ČAST, jako úhradu za vystavení nového registračního průkazu, poplatek ve výši 100,- Kč.
463.02
Za přestupy mládeže se považují přestupy závodníků, kteří budou v závodním období po přestupu příslušet do věkové kategorie žactva nebo dorostu.
463.03
Jestliže nejsou při přestupu zaslány všechny náležitosti určené tímto řádem (viz čl. 452.05), schvalující svaz je zaurguje. Manipulační poplatek za urgenci činí 200 Kč za jeden přestup.
463.04
Přestupní poplatek zašle přestupující složenkou, jejíž poslední díl (nebo jeho fotokopii) přiloží k tiskopisu „Ohlášení přestupu“ jako doklad o zaplacení.
463.05
Poplatek za vystavení registračního průkazu po přestupu závodník ani oddíl neplatí, je součástí přestupního poplatku – viz čl. 463.01.
463.06
Poplatky, s omezením podle čl. 463.01, zůstávají svazu, který o přestupu rozhodl.
463.07
Za každé ohlášení „Aviza přestupu“ je nutno poukázat ČAST nevratný poplatek ve výši 100,- Kč.
Článek 464. Odvolání proti rozhodnutí o přestupu

464.01
Závodník může podat proti rozhodnutí o přestupu odvolání do 15ti dnů, a to vždy k výkonnému výboru svazu, jehož komise rozhodovala o přestupu v I. instanci. Rozhodnutí výkonného výboru jako II. instance je konečné.
464.02
Při odvolání je nutno složit vklad podle čl. 703 soutěžního řádu, který při zamítnutí odvolání propadá ve prospěch příslušného svazu. Bude-li odvolání vyhověno, vklad se vrací. Není-li odvolání projednáváno z viny navrhovatele, vklad se nevrací.
464.03
Odvolání se zasílá doporučeně a připojí se k němu doklad o úhradě vkladu (nebo jeho fotokopie). Odvolání podané po uplynutí stanovené lhůty nebo bez dokladu o úhradě vkladu se neprojednává.
464.04
Orgán II. instance, kterému je doručeno odvolání, rozhodne o něm na základě vlastního šetření a s přihlédnutím k vyjádření orgánu I. instance. Až do rozhodnutí II. instance zůstává v platnosti rozhodnutí I. instance, odvolání nemá odkladný účinek.
Článek 465. Arbitrážní řízení

Přezkoumání konečného rozhodnutí v registrační nebo přestupní záležitosti je možné formou arbitrážního řízení - viz čl. 114.11 soutěžního řádu.
ODDÍL C
HOSTOVÁNÍ
Článek 481. Hostování mládeže a žen v družstvech dospělých jiných oddílů (klubů)

481.01
Závodníci (závodnice) věkových kategorií dorostu a žactva mohou startovat v mládežnických soutěžích za mateřský oddíl a současně hostovat v družstvech dospělých jiného oddílu (klubu).
481.02
Závodnice věkové kategorie dospělých mohou startovat v soutěžích družstev mužů za mateřský oddíl a současně hostovat v družstvu žen jiného oddílu (klubu).
481.03
Hostování se schvaluje vždy na příslušné závodní období a závodník (závodnice) má na písemném povolení vyznačeno „Povoleno hostování v soutěžích družstev dospělých (žen) za ………………..“. Závodník (závodnice) nemůže být v daném závodním období uveden(a) na žádné soupisce družstva dospělých (žen) mateřského oddílu.
Poznámka:
 1. Toto povolení potvrdí mateřský oddíl razítkem a podpisem odpovědného funkcionáře. Schvaluje jej svaz, který řídí nejvyšší soutěž, v níž bude závodník (závodnice) uveden(a) na soupisce.
 2. Povolení může být vystaveno pro jednoho závodníka (závodnici), při hostování více závodníků (závodnic) ve stejném družstvu, může být vystaveno hromadné povolení.
 3. Žádost je možno podat v době od 1.7. do termínu, který je v rozpisu soutěže určen pro předložení soupisek družstva ke schválení.

481.03
Na soupisce družstva dospělých (žen) označí oddíl (klub) hostujícího závodníka (závodnici) v poznámce záznamem
„Hostování z .......................“.
481.04
V soutěžích jednotlivců ve věkové kategorii dospělých (žen) startuje závodník za svůj mateřský oddíl (klub).
481.05
Hostující závodník (závodnice) může mít povolen střídavý start do dalšího oddílu (klubu), tedy i mateřského.